Làm thế nào nó hoạt động?

Tạo một tài khoản miễn phí

Sử dụng mẫu dưới đây để đăng ký và kiểm tra email của bạn để xác nhận thông tin đăng nhập của bạn. Bạn sẽ có thể xem tiến trình và phần thưởng của mình sau khi đăng nhập.

Đăng liên kết của bạn

Chúng tôi có các biểu ngữ và liên kết được thiết kế trước mà bạn có thể đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trang web của mình, bất kỳ người dùng nào nhấp vào các liên kết đó sẽ trở thành người giới thiệu, nếu họ thực hiện bài kiểm tra và mua kết quả chuyên môn của họ, bạn sẽ kiếm được hoa hồng.

Lấy tiền của bạn!

Nếu bạn chưa có tài khoản Paypal.com hoặc Stripe.com , vui lòng tạo một tài khoản, đó là cách duy nhất chúng tôi có thể gửi khoản thanh toán của bạn. Chúng tôi đợi 30 ngày sau lần mua hàng đầu tiên để xác minh rằng không có vấn đề gì và gửi khoản thanh toán của bạn mỗi khi bạn đạt được 20 USD tiền hoa hồng.